Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

truskawkowa11
truskawkowa11
0167 2697
Reposted fromGIFer GIFer viakmj kmj
truskawkowa11
4018 6679 390
truskawkowa11
2290 1c00 390
Reposted fromkarahippie karahippie viacristinaa cristinaa
truskawkowa11
5815 9444 390
8565 5ab9 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viacristinaa cristinaa
W mojej duszy rosła straszna melancholia z pewnego powodu, który już nieskończenie mnie przerasta: mianowicie - ugodziło we mnie przekonanie o tym, że na świecie wszędzie jest wszystko jedno.
— Fiodor Dostojewski - Sen śmiesznego człowieka (via jestem-wojna)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viakerosine kerosine
1712 4d4c 390
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viacristinaa cristinaa
truskawkowa11
truskawkowa11
4869 8b35 390
truskawkowa11
3216 58ee 390
Reposted frompanikea panikea viasentymentalna sentymentalna
truskawkowa11
2221 2cb7 390
Reposted fromoutoflove outoflove viakaat kaat
0206 b0af 390
truskawkowa11
5590 934a 390
Reposted fromnutt nutt viaikari ikari
truskawkowa11
1693 fbf3 390
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viapomruki pomruki
truskawkowa11
6061 7f25 390
Reposted from2017 2017 viakobiety kobiety
truskawkowa11
9080 4571 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaatranta atranta
truskawkowa11
Reposted frombluuu bluuu viasentymentalna sentymentalna
truskawkowa11
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl